اچ باتری – خرید باتری هواوی

از سال 1398 شروع به کار کرد.