اچ باتری – خرید باتری هواوی

از سال ۱۳۹۸ شروع به کار کرد.